Algemene Voorwaarden

 

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Praktijk Via Corpus en haar cliënt inzake behandeling van diensten.
Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Praktijk Via Corpus geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities
Praktijk: Praktijk Via Corpus, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 67565190.
Therapeut: Colinda Ooms, eigenaresse Praktijk Via Corpus, gediplomeerd Guasha therapeut voor mens en paard.
Cliënt: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen en/of van de website Via Corpus gebruik maken. Website: www.praktijkviacorpus.nl eigendom van Praktijk Via Corpus.

Aansprakelijkheid
Praktijk Via Corpus streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Praktijk Via Corpus geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen.
De cliënt blijft ten allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft;
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke gezondheidssituatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.
De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts te consulteren.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
De therapeut zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming van de cliënt heeft verkregen. Voor verdere informatie raadpleeg de privacyverklaring op deze website.

Betalingsvoorwaarden
Betaling: contant op de dag van de afspraak.
Indien er een van de pakketten afgenomen wordt, dient de betaling te worden voldaan bij de eerste afspraak van het pakket.

Annulering
Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren en liefst schriftelijk per e-mail te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdig annuleren is Praktijk Via Corpus genoodzaakt het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.
Bij het niet doorgaan van een afspraak door annulering van de zijde van Praktijk Via Corpus, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.
Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.
Bij het niet doorgaan van een afspraak is Praktijk Via Corpus op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Vragen of klachten
Heb je vragen/klachten of opmerkingen over de algemene voorwaarden van Praktijk Via Corpus? Deze kun je e-mailen naar colinda@praktijkviacorpus.nl

Wijzigingen
Praktijk Via Corpus behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Als de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.